วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พันตำรวจตรีวิชัย ปันนา
สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Immigration Bureau Online Service

 

Queue Online  

 

Queue Online ปาย  

Queue Online แม่สะเรียง 

Presentation

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00259628
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
56
71
557
258387
1169
4880
259628

Your IP: 3.235.140.84
2022-08-11 09:02

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่รับผิดชอบ

 

 เขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

        ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไป นอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ประกาศ  ณ  วันที่  1  กันยายน พ.ศ.2549 

                      อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  อำเภอขุนยวม   อำเภอปาย    อำเภอปางมะผ้า   อำเภอเมืองแม่สะเรียง    อำเภอแม่ลาน้อย    อำเภอสบเมย  

 

ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   เรื่อง  กำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือ  เขตพื้นที่ การปกครอง ของส่วนราชการ   ประกาศ  ณ  วันที่  7  กันยายน พ.ศ.2552  กำหนดเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือ  เขตพื้นที่การปกครอง ของ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน ไว้ดังนี้

                      จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง   ประกาศ  ณ  วันที่  1  กันยายน พ.ศ.2549 กำหนดช่องทางอนุญาตของ ด่านตม.แม่ฮ่องสอน ไว้ดังนี้

                      เส้นทางคมนาคมทางบก  จากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน

                      เส้นทางคมนาคมทางน้ำ  ตามลำน้ำปาย จากพรมแดน ถึงท่าโป่งแดง

                      บริเวณเขตสนามบินประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

กำหนดช่องทางอนุญาตของ ด่านตม.แม่สะเรียง ไว้ดังนี้

                       เส้นทางคมนาคมทางบก  จากพรมแดนถึงที่ตั้ง ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง 

                       บริเวณเขตสนามบินประจำอำเภอแม่สะเรียง 

ประวัติความเป็นมา

                  ปี พ.ศ.2493 ได้มีการก่อตั้ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน   มี ร.ต.ท.ลำธาร  วัฒนดิลก ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเป็นคนแรก ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536 ปรับปรุงโครงสร้างและยกฐานะกองตรวจคนเข้าเมือง   ขึ้นเป็นสำนักงานตรวจคน เข้าเมือง เทียบเท่า กองบัญชาการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น  ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน   เป็นด่านระดับ 4   มี รองสารวัตรเป็นหัวหน้าด่าน   ตั้งแต่วันที่  23 มกราคม 2537

 

 

                   ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540   ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับการปรับฐานะจากด่านระดับ 4 เป็นด่านระดับ 3 มี   สารวัตรเป็นหัวหน้าด่านจนถึงปัจจุบัน

                   ปี พ.ศ.2548      ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.2548  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำแห่งแห่งชาติ พ.ศ.2548  ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน  สังกัด  ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2548  ปี พ.ศ.2552 ได้มีพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ   หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552   เป็นผลให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง ถูกยุบเลิกตำแหน่งมารวมกับ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน  และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2552

                 เดิม ด่าน ตม.แม่ฮ่องสอน ยังไม่มีอาคารที่ทำการเป็นของทางราชการต้องเช่าอาคารของเอกชนเป็นสถานที่ทำการตลอดมา ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2543   ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนล่าง เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก  เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 8.75 ตารางวา   ปีงบประมาณ 2547 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน   12,500,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการ  และ  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 ได้ทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการด่าน ตม.แม่ฮ่องสอน   และใช้เป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบัน 

 

ที่ตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ที่ 11  ตำบลปางหมู  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000  หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร  0-5361-2106

 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า ตม.จว.แม่ฮ่องสอน

 

 

 

พ.ต.ต.วิชัย ปันนา มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน

 

พ.ต.ท.ธวัชชัย เอกบุตร มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564

 

พ.ต.ท.ประเสริฐ จึงโรจนนุกุล 20 กุมภาพันธ์ 2562 -มีนาคม 2563

 

พ.ต.ท.กันต์พงษ์ วงษวิชัย มีนาคม 2559 - 20 กุมภาพันธ์ 2562