ประวัติความเป็นมา

                  ปี พ.ศ.2493 ได้มีการก่อตั้ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน   มี ร.ต.ท.ลำธาร  วัฒนดิลก ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเป็นคนแรก ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย(ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536 ปรับปรุงโครงสร้างและยกฐานะกองตรวจคนเข้าเมือง   ขึ้นเป็นสำนักงานตรวจคน เข้าเมือง เทียบเท่า กองบัญชาการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น  ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน   เป็นด่านระดับ 4   มี รองสารวัตรเป็นหัวหน้าด่าน   ตั้งแต่วันที่  23 มกราคม 2537

 

 

                   ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540   ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับการปรับฐานะจากด่านระดับ 4 เป็นด่านระดับ 3 มี   สารวัตรเป็นหัวหน้าด่านจนถึงปัจจุบัน

                   ปี พ.ศ.2548      ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.2548  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำแห่งแห่งชาติ พ.ศ.2548  ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน  สังกัด  ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2548  ปี พ.ศ.2552 ได้มีพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ   หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552   เป็นผลให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง ถูกยุบเลิกตำแหน่งมารวมกับ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน  และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2552

                 เดิม ด่าน ตม.แม่ฮ่องสอน ยังไม่มีอาคารที่ทำการเป็นของทางราชการต้องเช่าอาคารของเอกชนเป็นสถานที่ทำการตลอดมา ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2543   ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนล่าง เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก  เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 8.75 ตารางวา   ปีงบประมาณ 2547 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน   12,500,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการ  และ  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 ได้ทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการด่าน ตม.แม่ฮ่องสอน   และใช้เป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบัน 

 

ที่ตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ที่ 11  ตำบลปางหมู  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000  หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร  0-5361-2106

 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า ตม.จว.แม่ฮ่องสอน

 

 

 

พ.ต.ต.วิชัย ปันนา มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน

 

พ.ต.ท.ธวัชชัย เอกบุตร มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564

 

พ.ต.ท.ประเสริฐ จึงโรจนนุกุล 20 กุมภาพันธ์ 2562 -มีนาคม 2563

 

พ.ต.ท.กันต์พงษ์ วงษวิชัย มีนาคม 2559 - 20 กุมภาพันธ์ 2562