13 พ.ค.67 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยแถวออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันอาชญากรรม ที่กระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร

8 พ.ค.67 จับกุม โดยกล่าวหาว่า “ช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาเสีย ซื้อรับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งสินค้าอันตนรู้ ว่านำพา เข้ามาในราชอาณาจักร โดยเลี่ยงอากรฯ”

7 พ.ค.67 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7 พ.ค.67 สุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผล ประกอบธุรกิจ

2 พ.ค.67 ตั้งจุดตรวจความมั่นคงพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกัน สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

29 เม.ย.67 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567

29 เม.ย.67 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเลียบแม่น้ำยวม หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สะเรียงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24 เม.ย.67 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2567

22 เม.ย.67 ร่วมพิธีขอขมา (กั่นต่อ) และขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

22 เม.ย.67 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

11 เม.ย.67 ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุดยาวประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวปาย

10 เม.ย.67 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 อำเภอแม่สะเรียง

10 เม.ย.67 ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา

10 เม.ย.67 ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

10เม.ย.67 ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

9 เม.ย.67 ร่วมประชุมฝ่ายบริหาร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2567

7 เม.ย.67 ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

6 เม.ย.67 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ทำฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เม.ย.

5 เม.ย.67 ออกสุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผล ประกอบธุรกิจ

3 เม.ย.67 ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567

3 เม.ย.67 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(ก.บ.อ.) ครั้งที่ 4/2567

2 เม.ย.67 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

29 มี.ค.67 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดอุทยารมณ์(จองสูง) ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

29 มี.ค.67 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนฯ

28 มี.ค.67 บูรณาการร่วมกับ ตรวจเยี่ยมชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

27 มี.ค.67 บูรณาการร่วมกับ ตรวจเยี่ยมชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

19 มี.ค.67 สุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผล ครอบครัวไทย ในพื้นที่ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน

12 มี.ค.67 ประชุมติดตามผลการดำเนินการ การประมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

12 มี.ค .67 จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ทำแนวกันไฟรอบบริเวณที่ทำการ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน

11 มี.ค.67 ตรวจสอบสถานประกอบการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอนฯ เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

8 มี.ค.67 ประชาสัมพันธ์การเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2567 จำนวน 330 อัตรา

4 มี.ค.67 ออกสุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผล ครอบครัวไทย

1 มี.ค.67 ออกสุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขอรับการตรวจลงตราด้วยเหตุผล ประกอบธุรกิจ

24 ก.พ.67 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 2567

24 ก.พ.67 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 2567

20 ก.พ.67 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/67

20 ก.พ.67 บูรณาการร่วมตรวจสถานที่ก่อสร้าง

17 ก.พ.67 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

15 ก.พ.67 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

15 ก.พ.67 ร่วมให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ และคณะ

14 ก.พ.67 ตั้งจุดตรวจความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

9 ก.พ.67 ร่วมประชุมฝ่ายบริหาร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2567

9 ก.พ.67 บูรณาการร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน

1 ก.พ.67 ออกตรวจสอบการพักอาศัยของกลุ่มบุคคลต่างด้าว

1 ก.พ.67 ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38ฯ

1 ก.พ.67 ออกตรจสอบเพื่อป้องกน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

24 ม.ค.67 บูรณาการร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้แก่ นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

19 ม.ค.67 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวัน “กองทัพไทย”

17 ม.ค.67 ให้การต้อนรับ นางลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะ

16 ม.ค.67 ประชุมชี้แจงข้อราชการและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา

15 ม.ค.67 บูรณาการร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ ในพื้นที่ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

9 ม.ค.67 ร่วมประชุมฝ่ายบริหาร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2567

4 ม.ค.67 บูรณาการร่วม ออกตรวจสอบการพักอาศัยของกลุ่มบุคคลต่างด้าว

4 ม.ค.67 ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38ฯ

4 ม.ค.67 ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38ฯ

4 ม.ค.67 บูรณาการร่วม ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38ฯ

3 ม.ค.67 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน

1 ม.ค.67 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

30 ธ.ค.66 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2567

28 ธ.ค.66 ออกสุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผล ครอบครัวไทย

19 ธ.ค.66 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

19 ธ.ค.66 ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38ฯ

19 ธ.ค.66 ออกสุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผล ปฏิบัติงานในองค์กร/มูลนิธิ

12 ธ.ค.66 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

5 ธ.ค.66  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

5 ธ.ค.66  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

5 ธ.ค.66  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

5 ธ. ค.66  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลแม่สะเรียง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

5 ธ.ค.66  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

5 ธ.ค.66  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน

1 ธ.ค.66   ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

25 พ.ย.66 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

24 พ.ย.66 ร่วมการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมวันลอยกระทง 2566

24 พ.ย.66 ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38ฯ

24 พ.ย.66 ออกสุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผล ครอบครัวไทย

24 พ.ย.66 ร่วมการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมวันลอยกระทง 2566

23 พ.ย.66 ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38ฯ

23 พ.ย.66 ร่วมการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมวันลอยกระทง 2566

23 พ.ย.66 ออกสุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผล ครอบครัวไทย

23 พ.ย.66 ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38ฯ

23 พ.ย.66 ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38ฯ

23 พ.ย.66 ออกสุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผล ครอบครัวไทย

23 พ.ย.66 ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้ม….เคลื่อนที่ (Amphoyim Mobile Service) อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2566

22 พ.ย.66 ออกสุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผลใช้ชีวิตบั้นปลาย

22 พ.ย.66 ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38ฯ

22 พ.ย.66 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

20 พ.ย.66 พบปะผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประสานในการจัดทำข้อมูลท้องถิ่น

17 พ.ย.66 ออกสุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผล ประกอบธุรกิจ

17 พ.ย.66 ออกสุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผล ครอบครัวไทย

9 พ.ย.66 ร่วมประชุมฝ่ายบริหาร ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2567

1 พ.ย.66 ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์

1 พ.ย.66 ร่วมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์

27 ต.ค.66 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำความผิด

26 ต.ค.66 บูรณาการร่วมออกตรวจสอบแหล่งที่พักอาศัยของบุคคลต่างด้าว

23 ต.ค.66  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ 23 ตุลาคม 2566

23 ต.ค.66   ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ 23 ตุลาคม 2566

18 ต.ค.66 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำความผิด

17 ต.ค.66 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี พ.ศ.2566

12 ต.ค.66 ประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตาม ม.38ฯ

12 ต.ค.66 สุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรด้วยเหตุผล ครอบครัวไทย

12 ต.ค.66 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำความผิด

12 ต.ค.66 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรสาธารณะ

12 ต.ค.66 ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและซักซ้อมการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุ กรณีเหตุการณ์ชาวต่างชาติคลุ้มคลั่ง

12 ต.ค.66 ออกตรวจสอบเพื่อป้องกัน/ปราบปรามการกระทำความผิด

9 ต.ค.66 ตรวจสอบระดมกำลังกวาดล้างอาวุธปืน อาวุธสงคราม เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิด

9 ต.ค.66 ตรวจสอบระดมกำลังกวาดล้างอาวุธปืน อาวุธสงคราม เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิด