– ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 –