✈️💙ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ❗️

📘🛬ผู้ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) ทุกสัญชาติสามารถใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ จุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 📌❤️

Tags