ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว และความผิดที่มีโทษทางอาญาอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แบ่งเป็น 4 งาน คือ

  • 1. งานอำนวยการ มีหน้าที่ ดังนี้
- งานธุรการ/กำลังพล
- งานนโยบายและแผน
- งานการเงิน/พัสดุ
- งานคดีและวินัย
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 2. งานบริการคนต่างด้าว มีหน้าที่ ดังนี้

– การอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
– การรับรายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน
– การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
– งานกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
– งานขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  • 3. งานสืบสวน/ปราบปราม มีหน้าที่ ดังนี้
– งานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระรราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว, พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายอื่นๆ
– งานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งผู้บังคับบัญชา
  • 4. งานต้องห้าม/ส่งกลับ มีหน้าที่ ดังนี้
- ผลักดัน/ส่งกลับบุคคลต่างด้าวไปยังประเทศต้นทาง

ที่ทำการ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน

มีจุดให้บริการ 3 แห่ง ดังนี้

พื้นที่รับผิดชอบ